Legal Disclaimer Mowi Belgium NV

1) Algemeen

Welkom op de website van Mowi Belgium NV (hierna aangeduid als “Website”). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook (hierna aangeduid als het “Document”). Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt Mowi Belgium NV u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen die schriftelijk overeengekomen zijn tussen Mowi Belgium NV en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Dit Document was laatst gewijzigd op 5 januari 2015.

2) Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

3) Aansprakelijkheden

Mowi Belgium NV levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Mowi Belgium NV proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt Mowi Belgium NV u om contact op te nemen.

Mowi Belgium NV spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Mowi Belgium NV kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Mowi Belgium NV u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

Mowi Belgium NV is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze Website is uitgesloten tot 500 EUR, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.

Mowi Belgium NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door Mowi Belgium NV te verbeteren.

Echter, niets in dit Document sluit Mowi BelgiumS NV haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

4) Links naar websites van derde partijen

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Mowi Belgium NV geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Mowi Belgium NV kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

5) Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van Mowi Belgium NV (of zijn met toestemming van de respectieve derden/eigenaars door Mowi Belgium NV afgebeeld) en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Mowi Belgium NV.

De naam en het logo van Mowi Belgium NV en de producten en diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan Mowi Belgium NV.

6) Toepasselijk recht en rechtbank

Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Mowi Belgium NV haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

7) Divers

Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

8) Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve Mowi Belgium NV dan te contacteren op:

Mowi Belgium NV
Kolvestraat 4
B-8000 Brugge